Chapters of Association 2015

Kidlink Association
Stadgar
Reviderade mars 2015

Revisioner gjorda 2015 är markerade med grön text.
Kidlink Association
Chapters of Association
Revised March 2015
Revision made 2015 are marked with green text.

 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GENERAL RULES
Artikel 1 - Namn och organisationens hemort Article 1 - Name and Location of Organization

Föreningens namn är "Kidlink Association". Föreningen kan byta sitt namn om minst två tredjedelar så bestämmer på årsmöte.

Den är en internationell ideell förening med hemort i Göteborg, Sverige. Juridiska frågor somkan uppstå i föreningen bestäms utifrån svenska lagar. Föreningen har ett emblém skapad av Anne Tove Vestfossen, Norge, medföljande form:
 

 

The name of this organization is "Kidlink Association". The association may change its name if at least two third of the Annual Meeting members so decide.

The Association is an international non-profit organization with its base of operations in Göteborg, Sweden. Legal questions that may arise in connection with the Association will be decided on the basis of Swedish law.The organization shall have a seal created by Anne-Tove Vestfossen, Norway, which shall be in the following form:

 

Artikel 2 - Sammansättning och beslutande organ Article 2 - Association and authority

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

The Association is an association between physical persons that have become members of the Association.

The authority of the Association is the Annual meeting, extra ordinary member meetings and the Board.

Artikel 3 - Ändamål Article 3 - Purposes

Dess ändamål är att stödja en global dialog mellan ungdomar i hela världen. Föreningen understryker användandet av elektronisk telekommunikation men stöder även kommunikation i andra former och media.

Den arbetar för att uppnå sina mål genom flertalet pedagogiska projekt tillhörande "The Kidlink Project". Projekten är skapade och utvecklade genom ett internationellt samarbete mellan volontärer och erbjuds skolor, organisationer och ungdomar världen över utan kostnad.

Its purpose is to promote a global dialogue among the youth of the world. The Association emphasizes electronic telecommunications, but also supports communications in other forms and media.

The Association works to achieve its objectives through several educational projects belonging to the "The Kidlink Project". The projects are created and developed through an international collaboration of volunteers and are offered to schools, organizations and youth around the world for free.

Artikel 4 - Verksamhetsår och firmateckning Article 4 - Financial year and sign for the firm
Verksamhetsåret börjar den 1 januari och slutar den 31 december. Firmatagare är föreningens ordförande och vice ordföreande. Ordförande och vice ordförande kan signera oberoende av varandra. De är föreningens officiella representanter i juridiskt bindande förhandlingar. Vice-ordförande blir ordförande rätt att för Kidlink Association om ordförande är frånvarande innan slutet av sin mandatperiod.

The financial year starts from January 1 to December 31. The  chairman and the deputy chairman  sign for the Association. The chairman and the deputy chairman can sign individually. They are the official representatives for the Association in all legally-binding negotiations. The deputy-chairman becomes president of the association if the Presidents office is vacated before the end of a term.

Artikel 5 - Stadgetolkning Article 5 - Interpretations of the Charter
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar,  eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till näst kommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
If there are uncertainties about the interpretation of the charter or if there are issues not covered in the charter, the issue should be adjourned to next Annual Meeting. Only in urgent cases are the issues decided by the Board.
Articolo 6 - Stadgeändringar Article 6 - Amendments
Dessa stadgar kan ändras, avskaffas eller utökas genom inte mindre än två tredjedelar av Kidlink Association medlemmars röster vid årsmöte. ändringsförslag måste cirkulera bland medlemmarna i minst trettio dagar innan årsmötet.
These by-laws may be altered, repealed or added to by an affirmative vote of not less than two-thirds of the Association members in a Annual Meeting. The by-laws text proposal must be circulated for discussion for at least thirty days before the meeting.
Artikel 7 - Upplösning av föreningen Article 7 - Dissolution
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extraordinärt medlemsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna medlemsröster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar doneras till UNICEF, dels att all dokumentation och data kopieras, arkiveras och förvaras hos den avgående styrelsens ordförande och sekreterare.
The Association can be dissolved by a two third vote of Annual or an Extraordinary Member Meeting. In the dissolutions meeting minutes shall be declared that any assets remaining will be donated to UNICEF and all Association documents and data shall be copied, archived and kept by the dismissing Board chairman and secretary.
FöRENINGENS MEDLEMMAR ASSOCIATION MEMBERS
Artikel 8 - Medlemskap Article 8 - Membership
Deltagare i "The Kidlink Project" behöver inte vara medlemmar i föreningen. Medlemskap i föreningen är öppen för alla personer och organisationer som vill stödja ekonomiskt föreningens syften och mål. Varje medlemsorganisation måste utse en fysisk person som får utöva sina rättigheter och privilegier. Man blir medlem i föreningen när man har betalat medlemsavgiften.
Participants in "The Kidlink Project" are not obliged to become members in the Association. Membership in the Association is open to any person or organization wishing to support economically the purpose and goals of the Association. Each organizational member must designate a person to exercise those rights and privileges. One becomes a member of the Association when the Association dues are paid.
Artikel 9 - Medlems rättigheter och skyldigheter Article 9 - Member rights and obligations

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt att skicka in motioner till årsmöte om dessa delges styrelsen senast två veckor före mötets start.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • har rätt att utträda omedelbart genom skriftligt anmälan till styrelsen
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • måste betala medlemskap senast den 31 Januari för att få rätta att rösta på Årsmötet som startar den 1:e februari samma år.
  Medlemskap kan betalas när som hellst under det året-

Members

 • have the right to attend member meetings
 • have the right to submit motions to the annual meeting if these are sent to the Board at least two weeks before the meeting.
 • have the right to get information about the Association
 • have the right to announce one's resignation immediately after written request to the Board
 • must follow the by-laws and decisions made by the Association
 • have no right to the Association surplus or property at the dissolution of the Association
 • must pay member dues no later than 31 January to be allowed to vote at the Annual Meeting starting 1 Febuary that same year. Membership can be paid anytime during the year for that year.
MöTEN MEMBER MEETINGS
Artikel 10 - Regler för utlysning av medlemsmöten Article 10 - Rules for meeting notice
Kallelse till samtliga medlemsmöten måste skickas till medlemmarna minst trettio dagar före mötets start. Mötets verksamhestsberättelse och förvaltningsberättelse skickas tillsammas med kallelse till årsmötet.  Årsmötet måste avslutas före april månad.
Members are invited by email to all official member meetings at least thirty days before the scheduled meeting. The Board's Annual Report and Financial Statement must be sent to the members together with the notice to the Annual Meeting. The Annual Meeting has to be ended before the month of March.
Artikel 11 - Medlemsmöten Article 11 - Member Meetings
Medlemsmöten är årsmöten samt extraordinära  medlemsmöten. Alla medlemsmöten har denna dagordning:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare förmötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Årsmöten har dessutom dessa punkter i dagordningen:

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 2. Revisorns revision av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 3. Godkännande av förra styrelsens arbete
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
 5. Val av styrelseordförande och kassör för tre år
 6. Val av övriga nya styrelsemedlemmar för tre år
 7. Val av tre suppleanter för ett år
 8. Val av en revisorer för näst kommande verksamhetsår. Revisor behöver inte vara auktoriserad. Om val inte kan göras på årsmöte, kan det göras genom medlemsval genom email senast november månad.

Member meetings are the Annual Meeting and Extraordinary Member Meetings. All member meetings have this agenda:

 1. registration of members participating in the meeting
 2. election of meeting chairman and secretary
 3. election of meeting minutes verifier and a responsible for counting the votes
 4. approval of meeting notice 
 5. approval of the meeting agenda
 6. motions from the Board and the Members

Annual meetings also have this agenda:

 1. The Board's Annual Report and Financial statement.
 2. auditors review of the  Annual Report and Financial Statement
 3. approving of the previous Boards work
 4. setting of member dues
 5. election of Chairman and Treasurer for three year term
 6. election of the other new Board members for three year terms.
 7. election of three deputy members for one year term.
 8. election of one auditor for one year term. Auditors must not be publicly authorized Auditors. If the election of an auditor is not possible during the Annual Meeting, it can be done with an email meeting election before the month of November.
Artikel 12 - Beslutande Article 12 - Decision Procedures

Varje medlem har rätt att rösta. Varje röstande medlem har exakt en röst. Val vid tillsättande eller avsättande av styrelsemedlem är hemliga. Det minsta röstberättigande antalet vid val är 35%av de röstande. Alla val om inte annat anges godkänns med enkel majoritet (>50%).

Varje fråga röstas om på det sätt som mötets sekreterare eller ordförande finner lämpligt. Varje motion från medlem som stöds av minst 35% av föreningens medlemmar tas upp på medlemsmöte för omröstning inom 30 dagar. Röster som använts vid val av styrelsemedlemmar hålls hemliga efter valet.

Each member is eligible to vote. Each voting member shall have exactly one vote. Ballots concerning election or removal of Board Directors shall be secret ballots. The quorum for a vote by the membership shall be set at 35% of eligible voters. All votes unless otherwise stated are approved by a simple majority (>50%) of voters.

Any question may be voted upon in the manner deemed appropriate by the Secretary or Chairman of the meeting. All votes by the membership shall be cast in the manner specified by the meeting secretary. Any proposal submitted to the Board Chairman with a number of seconds representing more than 35% of the eligible voters, shall be put before the membership for a vote within 30 days. The ballots for the election of Board Directors shall be keptsecret even after the vote is over.

STYRELSEN THE BOARD
Artikel 13 - Styrelse Article 13 - The Board
Text about Youth members and EU removed 2015.

Föreningens aktiviteter leds av styrelsen som består av åtta ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Styrelsen består av en ordförande, en viceordförande, en kassör, en sekreterare, två ordinarie styrelsemedlemmar och tre suppleanter. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i föreningen och är valda vid årsmötet för en tid av tre år.

Styrelsemedlemmarna skall om möjligt rekryteras och komma från dessa fem geografiska områden: Afrika, Asien, Stilla Havet, Nordamerika, Central- och Sydamerika. Styrelsemedlemmarna bör även representera alla åldrar.

Två tredjedelar av styrelsen är det minsta röstberättigade antalet. Varje styrelsemedlem äger en röst och den kan inte lämnas genom ombud. Vakanser i styrelsen kan ersättas av resterande styrelsemedlemmar genom nyval och valet gäller till nästa årsmöte. Vakans i styrelsen är det när en styrelsemedlem inte har kunnat följa reglerna i artikel 14 under minst tre månader utan att i förväg ha informerat styrelsen om vakansen.

The activities of this association shall be managed by a Board of Directors consisting of  eight ordinary members and three deputy members. The Board has one chairman, one deputy chairman, one treasurer, one secretary, two at large members and three deputy members. All Board members must be members of the Association and are elected at the Annual Meeting for three-year terms.

 The members should if possible, be recruited from and represent these five areas: Africa, Asia, Pacific, North America, Central and South America. The members should also represent all ages.

Two-thirds of the members of the Board of Directors shall constitute a quorum. Each director shall have one vote and such voting may not be done by proxy. Vacancies in the Board of Directors shall be filled by a vote of the majority of the remaining members of the Board of Directors for the balance of the year. Vacancy in the Board is when a Board member has not been able to follow the rules written in Article 14 for at least three months without previously informing the Board of the vacancy.

Artikel 14 - Styrelsens åligganden Article 14 - The Board Responsibilities
Styrelsemedlemmar får bara agera i föreningens namn med ordförandes tillstånd och efter att övriga styrelsemedlemmar har informerats.

Styrelsen är skyldig att:

 1. välja viceordförande och sekreterare
 2. föra räkenskaper med enkel bokföring, göra deklaration och ge medlemmarna insyn i denna
 3. tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas
 4. planera, leda och delegera aktiviteterna inom föreningen,
 5. ansvara för och förvalta föreningens medel,
 6. bestämma tidpunkt för betalning av medlemsavgifter
 7. tillställa revisor räkenskaper
 8. förbereda medlemsmöten.
 9. verkställa beslut som fattats på föreningens medlemsmöten
Directors shall only act in the name of the organization when it shall be regularly convened by its chairman after due notice to all the directors of the Board.

 The Board is responsible for:

 1. electing deputy chairman and the secretary
 2. book-keeping by single entry and filing tax-return and keeping these readable for the members
 3. ensuring that Association laws and rules are followed
 4. plan, lead and delegate the Association activities
 5. take care of the Association resources
 6. schedule the collecting of dues
 7. share the balance to the auditor
 8. prepare for the Member Meetings
 9. follow decisions made at the Association member meetings
REVISOR AUDITOR
Artikel 15 - Revision
Article 15 - Audit
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorer tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Revisorer skall granska  styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
The auditor have the right to continuously read the Association accounts, as well as minutes from Annual member meeting and Board meetings, as well as other Association related documents. The auditor must not attend Board meetings on a regular basis. All accounts of the Association must be available for the auditor at latest 30 days before the Annual Meeting. The auditor must study the Board's Annual Report and Balance Statements and send report to the Board at latest 14 days before the Annual Meeting.